Zasady rezerwacji i anulacji

WARUNKI REZERWACJI w DOMU Tu i Teraz

 

 1. DOM Tu i Teraz, przyjmuje rezerwacje dokonane:
  A. Telefonicznie
  B. Elektronicznie w formie e-mail
  C. Osobiście
  D. On-line na stronie www.domtuiteraz.eu
 2. On-line przez pośredników jak np. Noclegi.pl, Booking.com, Hotele.pl, itp.
 3. Powyższe rezerwacje mają charakter rezerwacji wstępnych i w żaden sposób nie wiążą DOMU Tu i Teraz.
 4. By kontakt z DOMEM Tu i Teraz mógł być uznany za zapytanie o rezerwację pobytu niezbędne jest podanie przez zainteresowanego: imienia i nazwiska na które dokonywana jest rezerwacja, terminu pobytu, ilości osób w pokoju i ilości pokoi, kontaktowego numeru telefonu Gościa oraz używanego na co dzień konta poczty e-mail Gościa.
 5. O ile DOM Tu i Teraz może spełnić wymagania pytającego, prześle na otrzymany od niego adres e-mail lub SMS ofertę i jej warunki. Jest to równoznaczne z przyjęciem przez DOM Tu i Teraz rezerwacji wstępnej-niegwarantowanej*.
 6. DOM Tu i Teraz podaje ceny w złotych; ceny zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 7. Przed wpłaceniem zadatku Gość ma obowiązek zapoznać się z regulaminem DOMU Tu i Teraz.
 8. Potwierdzeniem rezerwacji pobytu w DOMU Tu i Teraz jest wpłacenie przez rezerwującego zadatku na rachunek DOMU Tu i Teraz.
 9. Wysokość zadatku, odpowiednia do wartości całego zamówienia – podawana jest w ofercie wysłanej na e-mail /SMS rezerwującego.
 10. DOM Tu i Teraz wyznaczy termin, do którego Gość zobowiązany jest wpłacić zadatek na konto w celu rezerwacji pobytu. W przypadku braku zadatku na koncie DOMU Tu i Teraz do wyznaczonego terminu – rezerwację traktuje się jako niebyłą.
 11. W tytule przelewu Gość ma obowiązek podać: imię, nazwisko, termin.
 12. Datą wpłaty zadatku jest data zaksięgowania kwoty na rachunku bankowym DOMU Tu i Teraz lub data wpływu gotówki do kasy DOMU Tu i Teraz.
 13. Dokonanie wpłaty za pobyt przelewem / blikiem / gotówką w części (zadatek) lub całości oznacza, iż Gość przeczytał i akceptuje regulamin obiektu (potwierdził wirtualnie bądź podpisem na karcie rezerwacyjnej w recepcji).
 14. DOM Tu i Teraz potwierdzi otrzymanie wpłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami, a na życzenie Gościa wystawi fakturę VAT na dane podane w zapytaniu o rezerwację.
 15. Od daty wpływu zadatku na konto DOMU Tu i Teraz rezerwacja staje się zamówieniem i ma status rezerwacji gwarantowanej**. Podany termin pobytu i zamówionych usług jest wiążący dla obydwu stron tj. DOMU Tu i Teraz i Gościa.   
 16. Pozostałą kwotę za pobyt Gość wpłaca do 7 – 14 dni (Szczegóły ustalone podczas rezerwacji) przed przyjazdem na konto DOMU Tu i Teraz lub gotówką w recepcji. Opłata 100% ceny za pobyt stanowi zawarcie umowy między Gościem a DOMEM Tu i Teraz na pobyt wg zamówienia.
 17. Po wpłaceniu 100% Gość ma obowiązek wypełnić / potwierdzić dane na karcie meldunkowej wirtualnej lub na miejscu w recepcji.
 18. Odmowa wpłaty przez klienta 100% wartości pobytu wg obowiązujących terminów – stanowi odstąpienie Gościa od rezerwacji. DOM Tu i Teraz zachowa wpłacony zadatek.
 19. DOM Tu i Teraz ma prawo żądania od klienta kaucji w wysokości ustalonej wg aktualnie obowiązujących stawek – tytułem zabezpieczenia. Kaucja jest zwracana do Gościa po zakończenia pobytu. W przypadku zniszczeń, uszkodzeń lub braków w pokoju którego kaucja dotyczy – jest ona pomniejszana o wartość strat. W przypadku strat wyższych niż wpłacona kaucja, DOM Tu i Teraz obciąży Gościa równowartością użytkowania pokoju za cały okres wyłączony z użytkowania.
 20. Odmowa przez Gościa złożenia kaucji – jest równoznaczna z rezygnacją z rezerwacji i stanowi odstąpienie od rezerwacji. DOM Tu i Teraz zachowa wpłacony zadatek.
 21. DOM Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
 22. DOM Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
 23. Umowa, którą stanowi zamówienie z potwierdzeniem rezerwacji – wygasa w dniu wyjazdu Gościa z DOMU Tu i Teraz, nie później niż w terminie podanym w zamówieniu.

 

* Rezerwacja wstępna-niegwarantowana
– to rezerwacja, którą
DOM Tu i Teraz będzie utrzymywał w swoich zasobach nie dłużej niż do zapytania o tę ofertę (co do terminu, zasobu lub okresu) przez innego Gościa zdecydowanego dokonać wpłaty zadatku na konto DOMU Tu i Teraz.
** Rezerwacja gwarantowana
– usługi zamówione i zadatkowane przez Gościa będą gotowe na jego przyjazd w określonym w rezerwacji terminie i zakresie. W przypadku braku dojazdu w czasie trwania pierwszej doby hotelowej –
DOM Tu i Teraz nie będzie związany rezerwacją i zachowa wpłacony zadatek.

 

WARUNKI ANULACJI w DOMU Tu i Teraz

 

 1. Anulowania rezerwacji Gość może dokonać w każdym czasie.
 2. Anulowanie rezerwacji musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności (mail/SMS).
 3. Anulowanie rezerwacji wstępnej – niegwarantowanej (przed wpłatą) nie jest wymagane. Niemniej ułatwi pracę  personelu DOMU Tu i Teraz.
 4. W przypadku anulowania rezerwacji przez Gościa po wpłacie zadatku przed wpłatą całości, zadatek nie jest zwracany.
 5. W przypadku rezygnacji z rezerwacji gwarantowanej na mniej niż 14 lub 7 dni (szczegóły ustalane podczas rezerwacji) przed planowaną datą rozpoczęcia pobytu – kwota wpłacona w całości pozostaje w kasie DOMU Tu i Teraz. DOM Tu i Teraz może jednak zaproponować Gościowi inny termin realizacji pobytu w okresie 90 dni, w miarę dostępności wolnych miejsc.
 6. Zmiana terminu rezerwacji, o której mowa w pkt. 5 – zależy każdorazowo od indywidualnej oceny sytuacji przez DOM Tu i Teraz oraz możliwości dokonania zmiany. DOM Tu i Teraz zastrzega, że zmiana terminu pobytu nie może narażać obiekt na straty, a postulat Gościa zmiany terminu pobytu w żaden sposób nie wiąże DOMU Tu i Teraz.
 7. W przypadku skrócenia pobytu przez Gościa, DOM Tu i Teraz nie zwraca kosztów jednostronnego odstąpienia od zawartej umowy.
 8. Rezygnacja z rezerwacji dokonanej za pośrednictwem Booking.com i innych internetowych pośredników odbywa się na zasadach określonych na stronie pośredników.