RODO

RODO – Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Poniżej znajdują się ważne informacje związane z tzw. Rozporządzenie RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

• Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych jest firma GRUPA NOWE HORYZONTY – Jolanta Poźniak z siedzibą w Lublinie (20-712) przy ulicy Orlanda 10 i nr NIP: 712-161-10-31.

• Dane kontaktowe Administratora

Można się z nami skontaktować:
– telefonicznie pod numerem telefonu 660768067
– pod adresem email biuro@nowehoryzonty.com
– listownie wysyłając korespondencję pod adres: GRUPA NOWE HORYZONTY Jolanta Poźniak, ulica Orlanda 10, 20-712 Lublin.

• Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych tj. inspektora danych osobowych, z którym można się skontaktować:
– pod adresem email: inspektor@nowehoryzonty.com
– listownie wysyłając korespondencję pod adres: GRUPA NOWE HORYZONTY Jolanta Poźniak, ulica Orlanda 10, 20-712 Lublin.

• Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) w związku z art. 106e ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

• Cele przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest możliwość wykonania przez nas usługi, na którą Pani/Pan zgłasza zapotrzebowanie i chęć z jej skorzystania, wystawianie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na pytania/podziękowania/reklamacje dotyczące usługi.

Nie wykorzystujemy Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

• Kategorie odbiorców danych

– nabywcy wierzytelności
– sądy i organy Państwowe upoważnione do kierowania zapytań co do danych osobowych
na podstawie obowiązujących przepisów prawa
– biura informacji gospodarczej
– podmioty świadczące usługi z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek
– podmioty księgowo-finansowe
– podmioty informatyczne i nowych technologii

• Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Nie przekazujemy danych osobowych poza Obszar Europejski.

• Okres przechowywania danych osobowych

1. Od momentu zamówienia usługi do jednego miesiąca po jej zakończeniu – te dane są niezbędne, aby nasza firma mogła przygotować się do wykonania usługi dla Pani/Pana, do jej wykonania i do ewentualnego wypełnienia przez nas obowiązków prawnych i księgowych.
2. Do momentu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  • żądania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  • żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • przenoszenia swoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.