Regulamin

DOMU TU I TERAZ

 1. PRZEDMIOT REGULAMINU
  1. Regulamin Domu Tu i Teraz obowiązują na terenie całego obiektu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w Domu Tu i Teraz jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.
  2. Opiekunem Gościa jest pracownik Domu Tu i Teraz.
  3. Regulamin Domu Tu i Teraz określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Domu Tu i Teraz i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
  4. Regulamin Domu Tu i Teraz jest dostępny w recepcji, w hallu wspólnym oraz na stronie internetowej domtuiteraz.eu.
 2. DOBA w DOM TU I TERAZ
  1. Pomieszczenie mieszkalne w Domu Tu i Teraz, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
  2. Doba Dom Tu i Teraz rozpoczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 10:00 dnia następnego w dni powszednie, w weekendy (sobota i niedziela) kończy się o godzinie 11.
  3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
  4. Prośbę o przedłużenie doby w Dom Tu i Teraz Gość powinien zgłosić w recepcji osobiście lub telefonicznie na nr 660 768 067 najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Dom Tu i Teraz może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
  5. Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
  6. Przedłużenie doby w Dom Tu i Teraz wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby w Dom Tu i Teraz jest zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  7. Wcześniejsze zameldowanie jest możliwe wyłącznie w przypadku dostępności miejsca, po wcześniejszej deklaracji Gościa o takiej potrzebie i wiąże się z jednorazową opłatą zgodną z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  8. Podczas rejestracji Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi Domu Tu i Teraz dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu, pracownik Domu Tu i Teraz ma prawo odmówić wynajmu pokoju.
 3. REZERWACJA I MELDUNEK
  1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie lub osobiście w Domu Tu i Teraz.
  2. Aby dokonać rezerwacji w Domu Tu i Teraz:

POKOJE/APARTAMENT/STUDIO

   • Pobyt można zarezerwować w dowolnym momencie i  wpłacić zaliczkę w kwocie 50%. W przypadku rezygnacji z wynajmu zostanie zwrócone 90% zaliczki. Resztę kwoty należy opłacić do 7 dni przed zameldowaniem. Po tym terminie kwota nie podlega zwrotowi.
   • Pobyt można zarezerwować  i opłacić w kwocie 100 % do 7 dni przed przyjazdem. W przypadku odwołania rezerwacji później, opłata nie podlega zwrotowi.

DOM

   • Rezerwacji można dokonać w dowolnym momencie i  wpłacić zadatek w kwocie 50%. W przypadku rezygnacji z wynajmu domu zadatek nie podlega zwrotowi.  Resztę kwoty należy opłacić do 14 dni przed zameldowaniem. Po tym terminie kwota nie podlega zwrotowi.
   • Pobyt w domu można zarezerwować  i opłacić w kwocie 100 % do 14 dni przed przyjazdem. Opłata nie podlega zwrotowi.
  1. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Domu Tu i Teraz w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.
  2. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:
   • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
   • w przypadku rezerwacji przez telefon, Dom Tu i Teraz wymaga złożenia rezerwacji pocztą mailową, a korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,
   • Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej i/lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości deklarowanego pobytu najpóźniej do 7 dni przed rozpoczęciem pobytu traktując tą płatność jako zadatek.
  3. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
  4. Do karty rejestracyjnej pracownik Domu Tu i Teraz samodzielnie wpisuje dane meldunkowe Gościa. Gość zobowiązany jest podpisać swoją kartę rejestracyjną po upewnieniu się, że wszystkie dane znajdujące się w niej są zgodne ze stanem rzeczywistym.
  5. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
  6. Osoba niezarejestrowana w Dom Tu i Teraz może gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pomieszczeniu od 8:00 do 20:00, nie dłużej jednak niż 2 godziny  i nie więcej niż 1 osoba.
  7. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  8. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 10.00 w dni powszednie i po godzinie 11 w weekendy jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takich przypadkach Dom Tu i Teraz naliczy Gościom opłatę za wynajem na kolejną dobę według cen pełnych.
  9. W przypadku opuszczenia przez Gościa Domu Tu i Teraz (przez co uznaje się brak pojawienia się Gościa w obiekcie przez dobę oraz brak jakiekolwiek kontaktu z nim) i jednocześnie braku zwolnienia przez niego pokoju (przez co uznaje się pozostawienie w pokoju rzeczy i nie oddanie kluczy) uznaje się, że jego pobyt został przedłużony. Po upływie 48 godzin od wyjazdu Gościa pozostawione rzeczy podlegają utylizacji. Dom Tu i Teraz obciąży Gościa kosztami w wysokości odpowiadającej poniesionym stratom. Za rzeczy pozostawione przez Gościa obiekt nie odpowiada.
  10. Dom Tu i Teraz może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Dom Tu i Teraz wyrządzając szkodę w mieniu Dom Tu i Teraz lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Domu Tu i Teraz lub innych osób przebywających w obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Domu Tu i Teraz.
  11. Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa będącego pod wpływem alkoholu.  Dom Tu i Teraz zastrzega sobie  również prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
  12. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek Domu Tu i Teraz, godność innych osób lub ich dobra osobiste Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie obiektu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
  13. Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
  14. Należności wynikające z usług dodatkowych wykorzystanych podczas pobytu, Gość reguluje najpóźniej w przeddzień wyjazdu.
  15. W przypadku wcześniejszego opuszczenia przez Gościa Domu Tu i Teraz w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
  16. W przypadku nieprzybycia Gościa do Domu Tu i Teraz w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Dom Tu i Teraz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu. Nie ma wtedy możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.
 1. USŁUGI
  1. Dom Tu i Teraz świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Domu Tu i Teraz niezwłoczną reakcję.
  2. Dom Tu i Teraz ma obowiązek zapewnić:
   • warunki do nieskrępowanego pobytu,
   • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,
   • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Dom Tu i Teraz,
   • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w wynajmowanym pokoju podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie.
  3. Na życzenie Gościa Dom Tu i Teraz świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
   • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
   • zamawianie TAXI.
  4. Na życzenie Gościa Dom Tu i Teraz świadczy odpłatnie m.in. następujące usługi (wg aktualnego cennika):
 • Skanowanie, kserowanie i drukowanie dokumentów
 • Zlecenie prania
 • Przechowanie bagażu
 • Wiązki drewna do kominka
 • Późne lub wcześniejsze zakwaterowanie
 • Dodatkowy przyjazd personelu poza godzinami pracy
 • Wypożyczenie ręcznika
 • Rezerwacja parkingu za ogrodzeniem
 • Usługi cateringowe
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOMU TU I TERAZ
  1. Dom Tu i Teraz wdrożył środki techniczne i organizacyjne zapewniające przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obwiązującymi przepisami.
  2. Dom Tu i Teraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży rzeczy osobistych lub pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
  3. Dom Tu i Teraz nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
  4. Dom Tu i Teraz nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Dom Tu i Teraz, czy poza terenem Domu Tu i Teraz.
  5. Właściciel Domu Tu i Teraz nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.) w trakcie pobytu Gości.
  6. W przypadku pobrania kaucji, Właściciel jest zobowiązany do jej zwrotu w całości do 4 dni roboczych po wymeldowaniu pod warunkiem zdania pomieszczeń bez szkód.
 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
  1. Osoby nieletnie lub małoletnie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych, które odpowiadają za zachowanie dzieci oraz poczynione przez nie szkody.
  2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
  3. W przypadku pobytów  grupowych Gość reprezentujący grupę jest zobowiązany do uiszczenia kaucji  zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  4. Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie poprzez wystawianie faktury.
  5. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika Domu Tu i Teraz.
  6. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Dom Tu i Teraz może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Domu Tu i Teraz, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.
  7. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić kaloryfery oraz zamknąć drzwi.
  8. Dom Tu i Teraz przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
  9. Dom Tu i Teraz zastrzega sobie prawo pobrania środków z karty płatniczej w wysokości oszacowanej komisyjnie  jako równorzędnej do wyrządzonej szkody.
  10. Goście Domu Tu i Teraz ponoszą odpowiedzialność za powierzone im klucze. W przypadku utraty kluczy Dom Tu i Teraz pobierze karę w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem.
  11. W przypadku  zamówienia dodatkowego przyjazdu personelu poza godzinami pracy w sytuacji jak zagubione klucze bądź opuszczenie pokoju i pozostawienie swoich rzeczy i potrzeby ponownego wejścia, itp., Gość zobowiązany jest do zapłaty 20 PLN gotówką.
 1. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
  1. Dom Tu i Teraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.
  2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa są odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku braku otrzymania takiej dyspozycji w przeciągu 48 godzin od opuszczenia Domu Tu i Teraz, rzeczy te podlegają utylizacji. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.
 1. ZASADY DOBREGO WSPÓŁŻYCIA SPOŁECZNEGO
  1. Domu Tu i Teraz w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych osób oraz stosunków sąsiedzkich wokół obiektu.
  2. Dom Tu i Teraz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza zasady dobrego współżycia społecznego oraz wezwać policję lub straż miejską celem interwencji i narzucenia kary.
  3. Parkowanie pojazdów przy nieruchomościach sąsiadów jest zabronione.
 1. POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1. Pomieszczenia wspólne dla wszystkich Gości, czyli kuchnia, salon, jadalnia i łazienki powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ze szczególną troską o zachowanie w tych miejscach czystości i porządku tak, aby inni Goście również mogli z nich korzystać w przyjemnej atmosferze.
  2. W pomieszczeniach wspólnych dla wszystkich Gości (kuchnia, salon, jadalnia) obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych.  Wyjątek stanowią przypadki wynajmu całego domu na wyłączność.
  3. Domu Tu i Teraz nie ma możliwości organizowania imprez. Wyjątek stanowią spotkania towarzyskie w trakcie wynajmu całego domu na wyłączność nie naruszające w żaden sposób zasad dobrego współżycia społecznego.
  4. Domu Tu i Teraz obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.
  5. Wpłacona kaucja jest pomniejszana w przypadku uszkodzeń i  zniszczeń.
  6.  W Domu Tu i Teraz obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Dom Tu i Teraz bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Domu Tu i Teraz.
  7.  Personel Domu Tu i Teraz ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.
  8.  W pokojach Domu Tu i Teraz nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itp.
  9. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. przez Dom Tu i Teraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Domu Tu i Teraz. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
  10. Zakazuje się prowadzenia na terenie Domu Tu i Teraz akwizycji i sprzedaży obnośnej.
  11. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Dom Tu i Teraz, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Domu Tu i Teraz.
  12. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Dom Tu i Teraz oraz ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
  13. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Domu Tu i Teraz pisemnie na adres e-mail:  biuro@domtuiteraz.eu.
  14. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Dom Tu i Teraz jest sąd właściwy dla siedziby Domu Tu i Teraz.