Regulamin

Dom Tu i Teraz to obiekt, który świadczy usługi noclegowe w Lublinie i tym samym pragnie zapewnić swoim Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w nietuzinkowych wnętrzach.  Z tego właśnie powodu w naszym obiekcie obowiązuje regulamin, którego wszyscy nasi Goście zobowiązani są przestrzegać.

REGULAMIN DOMU TU I TERAZ

 

 • 1 PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Domu Tu i Teraz obowiązuje na terenie całego Hostelu i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających. Rozpoczęcie pobytu w Domu Tu i Teraz jest równoznaczne z zaakceptowaniem tego regulaminu przez Gościa.

 2. Opiekunem Gościa jest pracownik obsługi Hostelu.

 3. Regulamin Hostelu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hostelu i jest integralną częścią, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 4. Regulamin Hostelu jest dostępny w recepcji hotelowej, na tablicy informacyjnej w korytarzu oraz na stronie internetowej Hotelu www.domtuiteraz.eu.

 • 2 DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Hostelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.

 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 i kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hostel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.

 5. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hostelu w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.

 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 10 zł/1 godz. za 1 pokój.

 7. Podczas rejestracji Gość wynajmujący pokój zobowiązany jest do okazania pracownikowi Domu Tu i Teraz dokumentu ze zdjęciem, stwierdzającego tożsamość Gościa. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu, pracownik Domu Tu i Teraz ma prawo odmówić wynajmu pokoju.

 • 3 REZERWACJA I MELDUNEK

 1. Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji lub osobiście w Hostelu.

 2. Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłaty zadatku w wysokości 100% opłaty za pierwszy nocleg.

 3. Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe hostelu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Hostel zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji.

 4. W przypadku anulowania przez Gościa gwarantowanej rezerwacji do14 dni przed rozpoczęciem pobytu – Hostel zwraca kwotę równorzędną zadatkowi.

 5. W przypadku dokonania rezerwacji w czasie za krótkim na dokonanie czynności bankowych związanych z wpłatą zadatku, przed datą planowanego przyjazdu:

  • korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

  • w przypadku rezerwacji przez telefon, hostel wymaga złożenia rezerwacji pocztą mailową, a korespondencja mailowa od Gościa będzie traktowana jako zamówienie i podlegać będzie obowiązującym warunkom anulacji rezerwacji,

  • Hostel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania z niej środków w wysokości 100 % wartości pierwszej doby, traktując tą płatność jako zadatek.

 6. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.

 7. Do karty rejestracyjnej pracownik Domu Tu i Teraz samodzielnie wpisuje dane meldunkowe Gościa. Gość zobowiązany jest podpisać swoją kartę rejestracyjną po upewnieniu się, że wszystkie dane znajdujące się w niej są zgodne ze stanem rzeczywistym.

 8. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

 9. Osoby niezarejestrowane w Hostelu mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa, przebywać w pokoju od 8:00 do 20:00, nie dłużej jednak niż 2 godziny.

 10. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju Gościa po godzinie 20.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Gościa na dokwaterowanie mu tych osób do pokoju. Dokwaterowanie następuje zgodnie z obowiązującym cennikiem

 11. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie w nim rzeczy po godzinie 12.00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu. W takich przypadkach Dom Tu i Teraz naliczy Gościom opłatę za wynajem na kolejną dobę według cen pełnych.

 12. W przypadku opuszczenia przez Gościa Domu Tu i Teraz (przez co uznaje się brak pojawienia się Gościa w obiekcie przez dobę oraz brak jakiekolwiek kontaktu z nim) i jednocześnie braku zwolnienia przez niego pokoju (przez co uznaje się pozostawienie w pokoju rzeczy i nie oddanie kluczy) uznaje się, że jego pobyt został przedłużony. Po upływie trzeciej doby od wyjazdu Gościa pozostawione rzeczy podlegają komisyjnemu spisaniu, spakowaniu i przechowaniu na koszt Gościa. Dom Tu i Teraz obciąży Gościa kosztami w wysokości odpowiadającej poniesionym stratom. Za rzeczy pozostawione przez Gościa obiekt nie odpowiada. Nieodebrane przez Gościa rzeczy po upływie trzech miesięcy ulegają utylizacji.

 13. Hostel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika hostelu lub innych osób przebywających w Hostelu, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Hostelu.

 14. Hostel zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.

 15. W przypadku nieodpowiedniego lub/i agresywnego zachowania Gościa, naruszającego porządek hostelu, godność innych osób lub ich dobra osobiste hostel zastrzega sobie prawo do wezwania Policji, Straży Miejskiej bądź pracowników ochrony i poproszenia Gościa o opuszczenie hostelu bez możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.

 16. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.

 17. Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.

 18. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hostelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.

 19. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hostelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hostel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 20. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu, Dom Tu i Teraz może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowania się do żądań personelu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia oraz do zapłaty za ewentualnie poczynione uszkodzenia i zniszczenia oraz opuszczenia terenu obiektu. Nie ma wtedy możliwości zwrotu pieniędzy za ewentualne niewykorzystane noclegi.

 • 4 USŁUGI

 1. Hostel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Hostelu niezwłoczną reakcję.

 2. Hostel ma obowiązek zapewnić:

  • warunki do nieskrępowanego pobytu,

  • bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych,

  • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hostel,

  • sprzątanie pomieszczeń socjalnych i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń w wynajmowanym pokoju podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko gdy wyrazi takie życzenie.

 3. Na życzenie Gościa Hostel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,

  • zamawianie TAXI,

  • wypożyczenie suszarki do włosów, żelazka i deski do prasowania.

 4. Na życzenie Gościa Hotel świadczy odpłatnie następujące usługi:

 • skanowanie, kserowanie i drukowanie dokumentów:

– 30 gr. /1 strona ksero i druk

– 2 zł. / 1 strona skan

 • Zlecenie prania: 10 zł/1 porcja prania,

 • Przechowanie bagażu 3 zł/sztuka/doba,

 • Późne zakwaterowanie:

– 11 zł. godz. 20.00-24.00

– 20 zł. godz. 24- 2 w nocy.

  

 • 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOSTELU

 1. Gość Domu Tu i Teraz powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody /usterki niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

 2. Hostel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży rzeczy osobistych lub pieniędzy, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo innych przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.

 3. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.

 4. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hostelowym, czy poza terenem Hostelu.

 1. Właściciel hostelu nie ponosi odpowiedzialności za awarie wynikłe nie z jego winy (brak prądu, światła, wody itp.) w trakcie pobytu Gości.

   

 • 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCA

 1. Osoby nieletnie lub małoletnie muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych, które odpowiadają za zachowanie dzieci oraz poczynione przez nie szkody.

Gość Hostelu ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hostelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości. W przypadku pobytów grupowych w momencie meldowania pobierana jest kaucja tytułem zabezpieczenia od ewentualnych zniszczeń spowodowanych przez Gości:

–  5 – 8 osób w wysokości 30 PLN /1 os.

– powyżej 9 osób w wysokości 50 PLN / 1 os.

Gość reprezentujący grupę przed opuszczeniem pokoju/pokoi zobowiązany jest do przedłożenia kluczy pracownikowi recepcji celem wspólnych oględzin kondycji wnętrza. Zniszczenia niezauważone podczas wspólnego monitoringu, a wynikłe podczas szczegółowego sprzątania będą naliczone do późniejszej faktury lub gratyfikowane poprzez pobranie należności kartą płatniczą.

 1. Hostel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie poprzez wystawianie faktury.

 2. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika Hostelu.

 3. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hostel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hostelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hostelu.

 4. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić kaloryfery oraz zamknąć drzwi. 

 5. Hostelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hostelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 6. Hostel zastrzega sobie prawo pobrania środków z karty płatniczej w wysokości oszacowanej komisyjnie  jako równorzędnej do wyrządzonej szkody.

 7. Goście Domu Tu i Teraz ponoszą odpowiedzialność za powierzone im klucze. W przypadku utraty klucza Hostel pobierze karę w wysokości 50 PLN.

 • 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

  1. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pokojach.

  2. Przedmioty osobistego użytku pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa są odsyłane na jego koszt, na adres przez niego wskazany. W przypadku braku otrzymania takiej dyspozycji w przeciągu 72 godzin od opuszczenia Domu Tu i Teraz, rzeczy te podlegają utylizacji. Artykuły spożywcze nie są przechowywane.

  

 • 8 CISZA NOCNA

 1. Domu Tu i Teraz w godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje cisza nocna. W godzinach ciszy nocnej Goście mają obowiązek takiego zachowania, by w żaden sposób nie zakłócało ono spokojnego pobytu innych osób.

 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hostelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hostel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

  

 • 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Pomieszczenia wspólne dla wszystkich Gości, czyli kuchnia, salon, jadalnia i łazienki powinny być użytkowane zgodnie ze swoim przeznaczeniem i ze szczególną troską o zachowanie w tych miejscach czystości i porządku, tak aby inni Goście również mogli z nich korzystać w przyjemnej atmosferze.

 2. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju używania żelazek, grzałek i innych elektrycznych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.

 3. W Hostelu nie akceptujemy pobytu zwierząt.

 4. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. W obu przypadkach jest to koszt 400 zł.

 5. W Hostelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hostel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hostelu.

 6. Personel Hostelu ma prawo do sprawdzenia pokoju gościa, jeśli zachodzi podejrzenie złamania regulaminu.

 7. W pokojach Hostelu nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

 8. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późniejszymi zmianami) przez DOM Tu i Teraz dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 9. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hostelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.

 10. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hostelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Hostelu.

 11. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hostelowych, ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.

 12. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Hostelu pisemnie na adres e-mail:  biuro@domtuiteraz.eu.

 13. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem, a Hostelem jest sąd właściwy dla siedziby Domu Tu i Teraz.

 

ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU!